โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านหนองหลวง

 

1.  ประสาน  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน

2.  ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียน  มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551

3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม  เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มืออาชีพ

5.  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและทันสมัย

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-26 13:29:07 น.

นายสุพิชัย สมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองหลวง

นางสาวสุกานดา พุทธานุ
นายธนากร พิศงามสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,019
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-069172 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพจนีย์ ศรีบุรินทร์ โทรศัพท์: 0934215327 อีเมล์: maija_18@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]