• กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านขุมดิน

 

พันธกิจ

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีคุณธรรมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้และทักษะการเรียนรู้แบบโครงงาน
  3. ส่งเสริมสนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเองเป็นมืออาชีพ
  4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  5. ส่งเสริมและประสานงานกับองค์กรต่าง ๆในการจัดการศึกษา โดยใช้การบริหารและการจัดการแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-05-17 11:12:51 น.

นายวิบูลย์ คำทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขุมดิน

นายวัชราเมศวร์ พากเพียร
นายสราวุธ บุญทัพไทยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,090
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขุมดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-144541 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: อุมาพร พุทธลา โทรศัพท์: 0985845288 อีเมล์: krujeabpk2525@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]