โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

 

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาให้นักเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๖

  1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นคุณธรรมนำความรู้

ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ 

๓.   พัฒนาครูให้มีคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ครูมืออาชีพ

๔.   โรงเรียนเข้มแข็งภายใต้การบริหารโรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management :SBM)ที่

      ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก “คุรุราษฎร์บำรุง”เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ จึงได้กำหนดงานไว้ดังนี้

๑.  การพัฒนาการเรียนรู้

๒.  การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

๓.  การพัฒนาสุขภาพอนามัย

๔.  การพัฒนาจิตพิสัยด้านคุณธรรม จริยธรรม

๕.  การพัฒนาการอนุรักษ์ความเป็นไทยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๖.  การพัฒนาการวัดประเมินผล

๗.  การพัฒนาบุคลากร

๘.  การพัฒนาสภาพบริบทของโรงเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายวิรัตน์ เหลาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขี้เหล็ก

นายพัฒนา สุขสานติ์
นางนิกูล สุขสานติ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,096
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590008 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายทิฆัมพร กรรณ์สนธ์ โทรศัพท์: 0885809961 อีเมล์: non_s-dao@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]