Follow on Facebook

ตรวจผลการเรียน

DLIT

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

 

พันธกิจ  (MISSION)

  1. จัดกิจกรรมการสอนอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  2. ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต  อันเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  บนพื้นฐานความพอเพียง
  4. พัฒนาสภาพสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้
  5. พัฒนาหรือใช้สื่อ นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  และการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
  6. พัฒนาครูและบุคลสากรให้มีทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม  ใช้สื่อและเทคโนโลยี และการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ สู่การเป็นครูมืออาชีพ

      7.  ส่งเสริมสนับสนุน ฟื้นฟู การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

      8.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) โดยเน้นกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรภายในโรงเรียน ชุมชน และทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-02-05 16:41:05 น.

นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมพลวิทยาสรรค์

นางนิทรา จำลอง
นางณัฐณิชา วาตุรัมย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,968
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044596104 อีเมล์: cws@workmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิทยา ปรากฎมาก โทรศัพท์: 0979784429 อีเมล์: witty3ii@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]