โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

 

พันธกิจโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 3. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
 4. สร้างเสริมสถานศึกษาก้าวไปสู่มาตรฐานสากล
 5. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาให้มีวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

 

เป้าหมายโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

 

         

 1.   ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2.   สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

     ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน  และ

     องค์กรที่เกี่ยวข้อง

 1.   ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  ความสามารถและทักษะ  ตามมาตรฐานวิชาชีพ  หรือก้าวสู่ครูมืออาชีพ
 2.   สถานศึกษามีความเข้มแข็งและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3.   นักเรียน  ครูและบุคคลากรทุกคนมีความสุขในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4.   สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานและได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ.

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-27 12:02:06 น.

นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์
นางสาวรัตปราณี เรืองผา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์
นางพรรณสินี เหมาะดีหวัง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์
นายทองดี ศรีวิเศษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์
นายสมาน ขุมทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์

นางสาวนิลาวัลย์ เพิ่มผล
นางณัฏฐวี พจนะแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

67
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044581138 อีเมล์: chomphra.ch@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: นางศุภลักษณ์ ศรีผาวงศ์ โทรศัพท์: 0627506578 อีเมล์: supaluksri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]