โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

 

พันธกิจโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 3. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
 4. สร้างเสริมสถานศึกษาก้าวไปสู่มาตรฐานสากล
 5. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาให้มีวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

 

เป้าหมายโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

 

         

 1.   ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2.   สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

     ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน  และ

     องค์กรที่เกี่ยวข้อง

 1.   ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  ความสามารถและทักษะ  ตามมาตรฐานวิชาชีพ  หรือก้าวสู่ครูมืออาชีพ
 2.   สถานศึกษามีความเข้มแข็งและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3.   นักเรียน  ครูและบุคคลากรทุกคนมีความสุขในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4.   สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานและได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ.

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-15 11:44:53 น.

นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์
นายทองดี ศรีวิเศษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์

นายชูชาติ ชูแก้ว
นายเขษม อุปถัมภ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,195
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044581138 อีเมล์: chomphra.ch@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: นางศุภลักษณ์ ศรีผาวงศ์ โทรศัพท์: 0627506578 อีเมล์: supaluksri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]