• ลิงค์ที่เกี่ยวกับโรงเรียน
  • facebook

  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล

 

พันธกิจ
1.  ประชากรก่อนวัยเรียนและวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน
2.  จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
4.  จัดการศึกษาเน้นคุณธรรมนำความรู้ โดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดี
5.  เพิ่มศักยภาพบุคลากรสู่มืออาชีพ
6.  พัฒนาสื่อ นวัตกรรม จัดหาเทคโนโลยีและให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
7.  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพตามหลักธรรมภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
8.  จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
9.  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยเอื้อต่อการบริหาร การบริการและการจัดการเรียนรู้
10.  นำผลการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานสากล
11.  ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และชุมชนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์
1.  ประชากรก่อนวัยเรียนและวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน
2.  สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3.  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความรู้ ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ
4.  มีการจัดการศึกษาเน้นคุณธรรมนำความรู้ โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.  ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดี
6.  บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพ
7.  มีสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
8.  มีการบริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพตามหลักธรรมภิบาล
9.  สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในสถานศึกษาเอื้อต่อการเรียนรู้
10.  มีระบบข้อมูลสารสนเทศทันสมัยที่เอื้อต่อการบริหาร การบริการและการจัดการเรียนรู้
11.  มีผลการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น เทียบเคียงมาตรฐานสากล
12.  ผู้เรียน ครู และชุมชนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-08 05:47:03 น.

ไม่พบข้อมูล
ดร.ครรชิต ไชยโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลศรีประชานุกูล
นางบุปผา จันภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลศรีประชานุกูล

นายประสิทธิ์ ภักดิ์ใจ
นางณรัธน์นันท์ หมื่นแก้วธำรงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

9,375
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โทรศัพท์: 045671010 อีเมล์: sripracha2012@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธนรัตน์ สวัสดิกุล โทรศัพท์: 0813901723 อีเมล์: thanarat2007@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]