โรงเรียนบ้านหนองสะมอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านหนองสะมอน

 

พันธกิจ

1.สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียน

2.ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3.บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

4. .ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

เป้าหมาย

1.  นักเรียนทุกคนเป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์  ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2.  นักเรียนได้รับการพัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีโอกาสแสดงความสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและได้รับรางวัลในระดับต่างๆ

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

4.  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

5.  นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา        

6.  โรงเรียนเป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธาของชุมชน

 กลยุทธ์ 

1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคลากรมืออาชีพ

3.  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนให้มีความสำนึกในความเป็นชาติไทย

4.  ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้

6.   พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม

7.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-12 14:23:51 น.

นายสุเทพ ศรีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองสะมอน

นางศิรินภา อุทุม
นางพูนทรัพย์ เหล็กกล้าสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,335
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองสะมอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โทรศัพท์: 045-660122,089- อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: สุเทพ ศรีสุข โทรศัพท์: 0898484725 อีเมล์: suthep9163@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]