พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนน้ำคำวิทยา

 

พันธกิจ (Mission)    

  1. จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม แหล่งการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2. ส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมคิด ร่วมทำและร่วมพัฒนาองค์กร
  3. นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเสริมในการจัดการเรียนอย่างมีคุณภาพ
  4. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ

เป้าประสงค์  (Goal)

  1. จัดสวนหย่อมหน้าอาคารเรียน  หน้าห้องสมุดเพื่อสร้างบรรยากาศให้ร่มรื่น
  2. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเทอมละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียนและคุณภาพผู้เรียน
  3. จัดค่ายคุณธรรมนำความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ปีละ 1 ครั้ง
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เข้มแข็ง  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
  5. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองทุกคน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการวิเคราะห์สังเคราะห์ทักษะกระบวนการเรียนการสอน
  6. ส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้าสอนวิชาการงานในโรงเรียน
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-09-25 23:03:47 น.

ดร.พรศักดิ์ อุ่นใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
น้ำคำวิทยา

นายกัมปนาท คันศร
นางนริศรา บุตรไชยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,593
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนน้ำคำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045912220 อีเมล์: namkham2540@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธวัชชัย แก่นจักร์ โทรศัพท์: 045912220 อีเมล์: sek-loso-black@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]