สารสนเทศโรงเรียน


 

หลักสูตรสถานศึกษา

1. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3. สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4..สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
5. สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
6. สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
7..สาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา
8. สาระการเรียนรู้สุขศึกษา

วารสารโรงเรียน
งานกิจการนักเรียน
งานประกันคุณภาพ
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนละทายวิทยา

 

พันธกิจ

 

1. พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม   จริยธรรม   และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้  และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุ|
3. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการเรียนรู้
4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้หลาหลายและทันสมัย
5. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ชุมชนเกิดความตระหนัก  และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
6.  นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิต

 

 

เป้าประสงค์

 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้  และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการเรียนรู้

4. โรงเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีหลากหลายและทันสมัย

5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

6. โรงเรียนมีคุณภาพในการจัดการศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากลและประชาคมอาเซียน

7. โรงเรียนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิต

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-05-18 11:04:34 น.

นายชูพงศ์ บรรทะโก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ละทายวิทยา
นายปิยะวุฒิ ศรีชนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ละทายวิทยา

นายวุฒิเดช ผันผาย
นายปรีชา บุญศักดิ์

คลังข้อสอบออนไลน์
DLIT-Media
สื่อการสอน
คลังแบบทดสอบออนไลน์
งานวิชาการ
แผนการจัดการเรียนรู้
โครงการโรงเรียน

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2. โครงการพัฒนาศักยภาพและความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน
3. โครงการนิเทศการเรียนการสอน
4. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษ
5. โครงการพัฒนาสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ
6. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
7. โครงการทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,350
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนละทายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045915172 อีเมล์: ltw2557@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นราธิป บุญรมย์ โทรศัพท์: 0639892528 อีเมล์: 224narathip@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]