โรงเรียนบ้านนาส่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านนาส่วง

 

พันธกิจ

โรงเรียนบ้านนาส่วง  ได้กำหนดบทบาท  ภารกิจไว้ดังนี้

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุรภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข

2. จัดบริการการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง และมีคุรภาพ ได้มาตรฐานศึกษา

3. เสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรในโรงเรียน ให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบและสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา

5. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้บริการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย 

โรงเรียนบ้านนาส่วง  ได้กำหนดเป้าหมายไว้ดังนี้

1. ผู้เรียนมีคุรภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ผลสัมฤทะิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผุ้เรียนเป็นสำคัญ

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรภายในโรงเรียนมีทักษะที่เหมาะสม และทำงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

4. สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกลขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพที่ได้มาตรฐาน และความพอเพียง

               

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-25 10:05:01 น.

นายชนะศักดิ์ ทันธิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาส่วง

นางรจนา จำปี
นางอุดร ดอกดวง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,653
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาส่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-421083 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสุธาทิพย์ คณาพันธ์ โทรศัพท์: 0810559246 อีเมล์: or_sutatip@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]