ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านอุดมสุข

 

พันธกิจ

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา
2.  ส่งเสริมบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
3.  สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
4.  ขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน
5.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา

กลยุทธ์ในการพัฒนา

1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2.  พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
3.  พัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ สมวัย
4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสอย่างทั่วถึง
5.  สร้างเสริมครูสู่ครูมืออาชีพ
6.เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
7.พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
8. พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของเครือข่ายร่วมพัฒนา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-05-19 13:23:42 น.

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์ ดุจดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านอุดมสุข

นายอุทัย เจริญทัศน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,738
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านอุดมสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-959850 อีเมล์: udomsook.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุทัย เจริญทัศน์ โทรศัพท์: 0943831868 อีเมล์: ีuthai0943831868@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]