โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านนาห้วยแคน

 

1.ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความพร้อม  ใฝ่เรียนรู้และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานที่กำหนด

2.ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน จนสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้

3.จัดกิจกรรรมที่ปลูกฝังความมีวินัย   คุณธรรม จริยธรรม  รักความเป็นไทย   และส่งเสริมให้ดำรงตนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

4.จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และสุขนิสัยที่ดีให้แก่นักเรียน ทั้งกายและใจ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน

5.บริหารองค์กรโดยใช้หลักการ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-11-17 20:23:43 น.

นายไพทูรย์ มากดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาห้วยแคน

นางเพ็ญวิภา ศรีสวัสดิ์
นางพิชยา ทาโคตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,860
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-427107 อีเมล์: putchareeporn2530@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางพัชรีพร ศรีแสง โทรศัพท์: 0833817901 อีเมล์: putchareeporn2530@gmail.cim
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]