โรงเรียนบ้านทับไฮ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านทับไฮ

 

            1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย  ให้กับประชากรวัยเรียน ในเขตพื้นที่บริการทุกคน   ให้มีโอกาสเท่าเทียมกัน ในการรับการศึกษา  ที่มีคุณภาพ  ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา แต่ละระดับ

             2.  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  โดยสร้างบรรยากาศ     สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย  มั่นคง ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

             3.  จัดการด้านทรัพยากรทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณ  ให้สามารถพัฒนาบริการ  และ จัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

เป้าหมาย  ( Gold )

            1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา   ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เต็มตามศักยภาพของตน 

             2. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุข  มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

            3. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  ที่ปลอดภัย  มั่นคง   อันส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน และ การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างสันติสุข                 

            4. เพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-03-02 15:20:51 น.

นายศุภชัย ศรีคะเณย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทับไฮ

นางวิมลศิริ รำไพ
นางกชนิภา เชื้ออุ่นสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,753
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทับไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-331064/0942584219 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวผ่องศรี ศิระพรหม โทรศัพท์: 0881243864 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]