ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

 

พันธกิจ 

       1.  จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

       2.  จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

  3. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มศักยภาพ และมีสุขภาพอนามัยที่ดี

  4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

 

เป้าประสงค์ 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา

2. นักเรียนมีความรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ แสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง

และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

3. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  มีสุขภาพจิตที่ดี

 สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

4. ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ

5. โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเป็นที่พึงพอใจของชุมชน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-07-30 06:40:38 น.

นายสัมฤทธิ์ คำมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

นางประพิศ รินทรามี
นางวิลักขณา จันทร์ทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,928
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-204793 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: กัญญภัทร ชนะพันธ์ โทรศัพท์: 087-8640844 อีเมล์: narumicky@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]