โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี

 

พันธกิจ  ( Mission)

 1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูสู่ความเป็นมืออาชีพ
 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 5. ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 6. พัฒนาจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษา

เป้าหมาย  ( Goals  )

 1. ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเต็มศักยภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียน  ร้อยละ  4
 1. ผู้เรียนร้อยละ 95 มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ครูได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ  90
 3. ผู้เรียนและบุคลากร ร้อยละ 80 มีความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 4. โรงเรียนได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาจากทุกภาคส่วน
 5. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี  ร้อยละ  90

       

    อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“สะอาด  เป็นระเบียบ  สุภาพ  ตรงต่อเวลา”

    เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“โรงเรียนดีศรีตำบล”

   

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

ไม่พบข้อมูล
นายนิคม ดวงไข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพธิ์ศรี
นางมนัสนันท์ เดือนแสงรัศมี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพธิ์ศรี

นางสุภาจิต สืบภา
นางสาวณญาดา ทาทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

11,614
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: phosri.ubn3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เข็มทอง จำปาทอง โทรศัพท์: 0892840926 อีเมล์: khem3282@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]