โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี

 

พันธกิจ  ( Mission)

 1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูสู่ความเป็นมืออาชีพ
 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 5. ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 6. พัฒนาจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษา

เป้าหมาย  ( Goals  )

 1. ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเต็มศักยภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียน  ร้อยละ  4
 1. ผู้เรียนร้อยละ 95 มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ครูได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ  90
 3. ผู้เรียนและบุคลากร ร้อยละ 80 มีความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 4. โรงเรียนได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาจากทุกภาคส่วน
 5. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี  ร้อยละ  90

       

    อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“สะอาด  เป็นระเบียบ  สุภาพ  ตรงต่อเวลา”

    เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“โรงเรียนดีศรีตำบล”

   

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-26 09:21:09 น.

นายกรัยพจน์ สุปันนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพธิ์ศรี
นางมนัสนันท์ เดือนแสงรัศมี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพธิ์ศรี

นายศักดา คูณแสน
นางสาวณญาดา ทาทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8,350
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: phosee56@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวธิดารัตน์ ทรัพย์ศิริ โทรศัพท์: 0868758476 อีเมล์: thidarut.supsiri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]