โรงเรียนบ้านผักหย่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านผักหย่า

 

พันธกิจ

  1. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและองค์กร
  2. เพิ่มศักยภาพ กระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

    3.  พัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพ

    4.  ปรับปรุงอาคารสถานที่จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีจัดการเรียนรู้

    5.  พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการใช้หลักสูตร

    6.  เพิ่มทักษะชีวิตของผู้เรียน ประสานความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วน เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการ

    จัดการศึกษา

     7.  ส่งเสริมให้ประชากรในวัยเรียนทุกคนในเขตพื้นที่บริการ ได้เข้ารับการศึกษาอย่างเสมอภาค 

                                                                      

เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่งมีความรู้คู่คุณธรรมและมีค่านิยมที่พึงประสงค์
  2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  3. ครูเป็นครูมืออาชีพมีการวางแผนและจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4. มีแหล่งเรียนรู้และสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี มีอาคารสถานที่สวยงามปลอดภัย
  5. มีหลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสมผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิต
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

นางรัศมี สีหะนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านผักหย่า

นางวรัฐยา แท่นทอง
นางสาคร แสงสุวรรณสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,479
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านผักหย่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045959338 อีเมล์: kiranarosjun2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กิรณา รสจันทร์ โทรศัพท์: 0805868996 อีเมล์: kiranarosjun2@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]