• กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

 

พันธกิจ

           ๒.๑ เสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐาน มีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีวิชาการระดับต่างๆ

           ๒.๒ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู

           ๒.๓ ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์

           ๒.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

           ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

           ๒.๖ จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น

ปลอดภัยและให้บริการชุมชน

 

เป้าประสงค์

            ๓.๑ เสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐาน มีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีวิชาการระดับต่างๆ คุณภาพระดับดีมาก

            ๓.๒ โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู คุณภาพระดับดีมาก

            ๓.๓ โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คุณภาพระดับดีมาก

            ๓.๔ โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ คุณภาพระดับดีมาก

            ๓.๕ โรงเรียนมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา คุณภาพระดับดีมาก

            ๓.๖ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีความสะอาด สวยงาม  ร่มรื่น ปลอดภัยและให้บริการชุมชน คุณภาพระดับดีมาก

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-18 11:32:59 น.

ไม่พบข้อมูล
นายเกรียงไกร โอษฐิเวช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลศรีเมืองใหม่

นางวรวดี สมสิน
นางดวงสมร โอษฐิเวชสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,248
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-399637 อีเมล์: othiwet@yohoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุภาวดี ทัดเทียม โทรศัพท์: 0885804818 อีเมล์: supawadeechantawet@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]