โรงเรียนบ้านโนนกุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านโนนกุง

 

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งระดับปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2. จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะที่สำคัญและ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

3. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ ดำรงตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง ยึดหลักธรรมาภิบาลประสานนโยบายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.  สร้างเสริมความร่วมมือกับชุมชน ทุกภาคส่วนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 

 

 

เป้าประสงค์(Goals

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้งระดับปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะที่สำคัญและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

3. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ ดำรงตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็งโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานนโยบายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5. สถานศึกษาได้สร้างเสริมความร่วมมือกับชุมชน ทุกภาคส่วนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:06:28 น.

ไม่พบข้อมูล
นายทรงศักดิ์ แก้วชิณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนกุง

นางสาวนุจรี เรือนเจริญ
นางสังวาล ปะมุสะกะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,854
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 0862477498 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นุจรี เรือนเจริญ โทรศัพท์: 0837238350 อีเมล์: nudjaree.fujiwara@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]