โรงเรียนบ้านไร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านไร่

 

พันธกิจ (Mission)   เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว สิ่งที่จะต้องดำเนินการ คือ

        1. จัดทำสำมะโนนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียน

        2. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาดมีระเบียบ ปลอดภัยและปราศจากสิ่งเสพติดทุกชนิด

        3. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องสม่ำเสมอ  มีเครือข่ายผู้ปกครอง

        4. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองและใช้หลักของการวิจัยเพื่อพัฒนางาน

        5. จัดกิจกรรมคุณธรรมนำความรู้เชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระต่างๆ

        6. เพิ่มอัตราการเรียนต่อ  ลดอัตราการตกหล่น และออกกลางคัน

        7. นักเรียนช่วงชั้นที่  1-2 ทุกคนอ่านหนังสือคล่องและเขียนได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

        8. ส่งเสริมการอ่านเขียนและการคิดวิเคราะห์ โดยพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

        9. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม

        10. จัดให้มีมาตรการประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม

        11. พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรกำหนด โดยเน้นทักษะภาษาไทยและ 

        คณิตศาสตร์เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

        12. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพิงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา

        13. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีระบบ

        14. ระดมสรรพกำลังจากชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย  (Goal)

        1. นักเรียนในเขตบริการที่มีอายุถึงเกณฑ์ได้เข้าเรียนครบ  100  %

        2. สภาพแวดล้อมในโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนการสอน  ให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่และ

        เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทุกชนิด

        3. นักเรียนชั้น ป.1 – ม.3 ทุกคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆจาก

        คอมพิวเตอร์ได้  และมีสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย

        4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดทุกวัน / ทุกชั้น

        5. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองด้วยรูปแบบต่างๆอย่างน้อยภาคเรียนละ 2  ครั้ง / คน และ

        สามารถใช้ หลักการวิจัยแบบง่ายๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน

        6. นักเรียนทุกคน ได้เรียนรู้เรื่องกฎจราจร   และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

        7. บุคลากรในโรงเรียนทุกคนใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด ช่วยกันอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ

        และสิ่งแวดล้อม

        8. จัดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับบุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และมีการ

        ชั่งน้ำหนักส่วนสูงตามระยะเวลาที่กำหนด  ตลอดจนการตรวจสุขภาพของนักเรียนจากผู้รับผิดชอบ

        โดยตรงอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง

        9. เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาษาไทย  คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์   ร้อย ละ 70 สังคมศึกษา 

        ศาสนา  และวัฒนธรรม  ร้อยละ  75   สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชิพและเทคโนโลยี   

        ร้อยละ  75  ภาษาอังกฤษ  ร้อยละ  60

10. เกณฑ์การผ่านช่วงชั้นนอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้ว นักเรียนทุกคนจะต้องผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  คือ ความประหยัด อดออม ความซื่อสัตย์ ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพย์ติดและอบายมุข

        11. มีการนิเทศติดตามผลจากผู้บริหารโรงเรียนอย่างน้อยเดือนละครั้ง / ห้องเรียน

        12. มีการประเมินตนเองเพื่อรายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบก่อนสิ้นปี

        การศึกษา

        13. มีการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

        14. เปิดโอกาสให้ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม และภาคภูมิใจในผลงานร่วมกัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

ไม่พบข้อมูล
นายทนงศักดิ์ ถิ่นขาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไร่

นางสาวสุภาภรณ์ สายศรี
นางนุชริน คืนดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,454
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-370527 อีเมล์: banraischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทรงวุฒิ พินธุกรณ์ โทรศัพท์: 08460601112 อีเมล์: spmediaubon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]