โรงเรียนบ้านปากบุ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านปากบุ่ง

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน Vision)

พันธกิจ (Mission)

ภายในปี 2558 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม นำความรู้ คู่เศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย เอื้อต่อการเรียนรู้  

ครูและผู้บริหารได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ  ชุมชนร่วมสร้างสรรค์บริหารจัดการศึกษา

 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย  เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและผู้บริหารให้ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีที่หลากหลายและ

ต่อเนื่อง

3) ประสานความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วน เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา

4) พัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย และจัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่  เอื้อต่อการจัด

กระบวนการเรียนรู้

5)  ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

6. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

 

3.4 เป้าหมาย

 

พันธกิจ (Mission)

เป้าหมาย

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย  เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

 

1. นักเรียนมีคุณธรรม นำความรู้ คู่เศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและผู้บริหารให้ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีที่หลากหลายและ

ต่อเนื่อง

2. ครูและผู้บริหารให้มีความรู้ความสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล

3) ประสานความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วน เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา

3.  ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

4) พัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย และจัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่  เอื้อต่อการจัด

กระบวนการเรียนรู้

4. มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย สภาพแวดล้อมน่าอยู่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้

 

5)  ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

5.  โรงเรียนมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

6. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

6. สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-30 16:55:12 น.

นายพิสรรค์ ธงชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปากบุ่ง

นางสมาพร การินทร์
นางเสาวลักษณ์ สุวะไกร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,080
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปากบุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-370591 อีเมล์: pisan_2516@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางเสาวลักษณ์ สุวะไกร โทรศัพท์: 0854149059 อีเมล์: littlemokeapple@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]