โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส

 

                          พันธกิจ

  1. พัฒนาครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรัับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพแะได้มาตรฐานตามเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. สนับสนุนให้มีการระดมทรัพ
  3.  ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน กับชุมชน หน่วยงานทุกภาคส่วน จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ทุกคนอย่างทั่วถึง 
  4. ยากรจากทุกภาคส่วนมาใช้ในการจัดการศึกษา
  5. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ           

                        เป้าประสงค์

  1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้าเรียนอย่างทั่วถึง
  2. ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน เป็นผู้มี คุณธรรม จริยธรรม รักการทำงานและ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            
  3. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างหลากหลายและมีระบบประกันคุณภาพอย่างมีมาตรฐาน โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทรัพยากรทุกด้านจากทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

ไม่พบข้อมูล
นายณรงค์ศักดิ์ แดงสุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยน้ำใส

นายวลัธพงษ์ วรบูรณ์
นางรัชนีกร สินทรัพย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,124
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-730283 อีเมล์: narongsak_261@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริลักษณ์ หล้าเนตร โทรศัพท์: 0618145909 อีเมล์: mintra2210@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]