โรงเรียนบ้านโนนจิก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านโนนจิก

 

พันธกิจ (Mission)

         ๑.พัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานสาระการเรียนรู้  ตามศักยภาพ ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ก้าวมั่นสู่ความเป็นเลิศทุกด้าน

         ๒.จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ  จัดการเรียนรู้ที่มีการออกแบบการเรียนรู้  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เน้นคุณธรรม  นำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง

                จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  อันเป็นทักษะในการดำรงชีวิต

          ๓.บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ประสานความร่วมมือจากเครือข่าย  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

          ๔.ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้พัฒนาตนเองและเป็นครูระดับมืออาชีพ  นำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้

          ๕.ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและจัดกระบวนการเรียนรู้

                                                                                                       เป้าหมาย (Gold)

             ๑.นักเรียนจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน

             ๒.นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

             ๓.นักเรียนทุกคนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

             ๔.ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพ  มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม

            ๕.สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาทุกสาระ

            ๖.ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถเป็นครูมืออาชีพ

             ๗.ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและจัดกระบวนการเรียนรู้

             ๘.มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 02:27:54 น.

ไม่พบข้อมูล
นางสาวธนภร ตุ้มบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนจิก

นางสาวสุภาพร อุพลศรี
นางสาวสุลาวรรณ สุวรรณภาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,192
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045959592 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสดใส แก้วโชติ โทรศัพท์: 0619291129 อีเมล์: sodsai_2508@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]