โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน

 

พันธกิจ

  1.  โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และมีการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นระบบ
  2. ครูมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
  4. โรงเรียนมีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ที่เพียงพอและทันสมัยเพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและนักเรียน
  5. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้ มีสภาพบริเวณ อาคาร สถานที่  ที่สะอาด ร่มรื่น สวยงามและมีความปลอดภัย
  6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาตามแนวทางการบริหารยุคใหม่ ตามหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและมีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความพึงพอใจ และให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี
  7. โรงเรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการเป็นอย่างดี  สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้
  8. นักเรียนมีคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน
  9. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน

เป้าประสงค์

1.โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  และมีการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นระบ

2.ครูมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

4.โรงเรียนมีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ที่เพียงพอและทันสมัยเพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและนักเรียน

5.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้ มีสภาพบริเวณ อาคาร สถานที่  ที่สะอาด ร่มรื่น สวยงามและมีความปลอดภัย

6.โรงเรียนมีการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาตามแนวทางการบริหารยุคใหม่ ตามหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและมีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความพึงพอใจ และให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี

7.โรงเรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการเป็นอย่างดี  สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้

8.นักเรียนมีคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน

9.ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-07-01 13:09:18 น.

นายกิตติศักดิ์ ชุมทอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองสนมพะลาน

นายวิชัย พละศรี
นางสุพรรณี สีนาค

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,710
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0804810365 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสุพรรณี สีนาค โทรศัพท์: 045370100 อีเมล์: supannee_seen@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]