พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

 

  1. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เข้าถึงองค์ความรู้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา ระยะทาง สถานที่ ด้วยเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและหลากหลายวิธี
  2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้สู่การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถสื่อสารทั้งภาษาโลกและภาษาแม่อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว มีความพร้อมในการเป็นพลโลก(World  Citizen)
  4. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
  5. บริหารงานในรูปแบบการกระจายอำนาจ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-01-25 12:47:28 น.

นายวีระศักดิ์ เอกศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม
นายสฤษดิ์ ศรีระดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม
นายสุรสิทธิ์ มณีสาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม
นางสาวสุทัศนีย์ ชิณโคตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม
นายชฎิล ชูฉัฏฐะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม

นางสาวณัฐชนา ระวิวงศ์
นายเดชา ชาวตระการ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,300
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045491244, 045491783 อีเมล์: kmp@kmp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สุรสิทธิ์ มณีสาย โทรศัพท์: 045491783 อีเมล์: khemaratpittayakom@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]