SMSS
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนนาส่วงวิทยา

 

พันธกิจ (MISSION) 

               โรงเรียนนาส่วงวิทยา มีพันธกิจ ที่สอดรับกับวิสัยทัศน์  6 พันธกิจ ดังนี้

1.  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพของความยั่งยืนของการปกครองในระบอบ

     ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาคุณภาพ

     ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ

3.  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

4.  สร้างโอกาส สร้างอนาคต ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ

     ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

5.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

     ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ภาคีเครือข่าย

     มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

เป้าประสงค์ (SCHOOL GOAL)

1. มีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพและความยั่งยืนของการปกครองระบอบ

    ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. ผู้เรียนมีศักยภาพ ขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ทักษะความรู้ วิชาการ

    ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และมีคุณลักษณะในศตวรรษ ที่ 21

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ

    สามารถจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานสากล 

4. ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสทางการศึกษา ได้รับการบริการทางการศึกษา

    อย่างเท่าเทียมกัน

5. มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. มีระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้มีภาคีเครือข่าย

    เข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา

 

 

บันทึก วันอาทิตย์  24 มีนาคม 2562  วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร      

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-03-26 10:35:28 น.

นายทรงยุทธ ด้ามทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นาส่วงวิทยา
นายยรรยง สินธุ์งาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นาส่วงวิทยา

นางจิราภรณ์ วงษ์มุน
นางสาวพัชร์สิตา วิโรจไพศาลกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,993
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนาส่วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045251587 อีเมล์: nasuangwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชยุต พรมวิชัย โทรศัพท์: 0810710955 อีเมล์: olecomsci@ns-wit.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]