SMSS
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนนาส่วงวิทยา

 

พันธกิจ (MISSION)

1.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ  ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยการมีส่วนร่วม

2.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  มีวิสัยทัศน์ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของสังคม

3.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานอาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาให้เพียงพอและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

4.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่ส่งผลต่อผู้เรียนในด้านคุณภาพทางวิชาการ  คุณธรรม  และจริยธรรม

เป้าประสงค์ (SCHOOL GOAL)

      โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชุมชน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-09-18 11:02:41 น.

นายทรงยุทธ ด้ามทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นาส่วงวิทยา
นายยรรยง สินธุ์งาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นาส่วงวิทยา

นางพิสมัย ขันทำ
นางณัฐธยาน์ แย้มงามจิตต์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,875
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนาส่วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045251587 อีเมล์: nasuangwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชยุต พรมวิชัย โทรศัพท์: 0810710955 อีเมล์: olecomsci@ns-wit.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]