พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนนากระแซงศึกษา

 

พันธกิจ

1.  จัดการศึกษารองรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของชุมชนในเขตบริการอย่างทั่วถึง

2.  พัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความต้องการของชุมชนและก้าวทันสังคมโลก

3.  จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

5. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School -  Based Management : SBM)

 

เป้าประสงค์

1.  ผู้เรียนในเขตบริการได้รับโอกาสบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง         

2.  โรงเรียนจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและได้รับการรับรองในการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง           

3.  ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       

4.  บุคลากรมีศักยภาพจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเกียรติภูมิในวิชาชีพครู

5.  โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-10-30 20:14:25 น.

นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นากระแซงศึกษา

นายสุรพงษ์ อนันทวรรณ
นางอัญชลี เกียรติวงศ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,904
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนากระแซงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045865456 อีเมล์: nakrasangsuksa@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชราภรณ์ สายทากุล โทรศัพท์: 045865456 อีเมล์: nakrasangsuksa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]