โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

 

พันธกิจของโรงเรียน

          1.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ ควบคู่ประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด รักษ์ความเป็นไทย ก้าวทันเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ

          2.  พัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

          3.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและความเป็นสากล โดยใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

         4.  พัฒนาระบบการบริหารโดยใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหาร

   5.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้  สื่อ เทคโนโลยี และทรัพยากร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียน

         6.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกมุ่งสู่การเป็นหนึ่งในร้อยโรงเรียนที่ดีที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เป้าหมาย

          1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีคุณธรรมนำความรู้ ควบคู่ประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด รักษ์ความเป็นไทย ก้าวทันเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ

          2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เป็นที่ยอมรับของสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

          3.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและมีความเป็นสากล ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนทุกคนสามารถใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

          4.  โรงเรียนมีระบบการบริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในรูปแบบการบริหารโรงเรียนเป็นฐานโดยผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรอื่น ๆ ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

         5.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้  สื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน และมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนการบริหารงานและการตัดสินใจ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

         6.  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก และเป็นหนึ่งในร้อยโรงเรียนที่ดีที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลยุทธ์ของโรงเรียน

1.ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มีคุณธรรมนำความรู้ ควบคู่ประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด รักษ์ความเป็นไทย ก้าวทันเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ

2.ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

       3.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและความเป็นสากล ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนทุกคนสามารถใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนา

       4.  บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเป็นฐานโดยประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรอื่น ๆ 

         5.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้  จัดหาสื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

         6.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และเป็นหนึ่งในร้อยโรงเรียนที่ดีที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-11-29 09:44:51 น.

นายมนัส โฉมฉลวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บุณฑริกวิทยาคาร
นางพิมพ์เพ็ญ ไมล์โพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุณฑริกวิทยาคาร
นางวิมล อินธิสอน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุณฑริกวิทยาคาร
นางนภาพร ริทัศน์โส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุณฑริกวิทยาคาร
ว่าที่ร้อยเอกเพชรพรนรินทร์ อินสี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุณฑริกวิทยาคาร

นางกชนิภา ปัททุม
นางสาววิไลลักษณ์ ไชยมาศ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,781
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045376071 อีเมล์: admin@btvit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: กชณิภา ปัททุม โทรศัพท์: 0801640579 อีเมล์: computer31102@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]