โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

 

พันธกิจของโรงเรียน

          1.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ ควบคู่ประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด รักษ์ความเป็นไทย ก้าวทันเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ

          2.  พัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

          3.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและความเป็นสากล โดยใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

         4.  พัฒนาระบบการบริหารโดยใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหาร

   5.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้  สื่อ เทคโนโลยี และทรัพยากร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียน

         6.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกมุ่งสู่การเป็นหนึ่งในร้อยโรงเรียนที่ดีที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เป้าหมาย

          1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีคุณธรรมนำความรู้ ควบคู่ประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด รักษ์ความเป็นไทย ก้าวทันเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ

          2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เป็นที่ยอมรับของสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

          3.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและมีความเป็นสากล ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนทุกคนสามารถใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

          4.  โรงเรียนมีระบบการบริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในรูปแบบการบริหารโรงเรียนเป็นฐานโดยผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรอื่น ๆ ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

         5.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้  สื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน และมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนการบริหารงานและการตัดสินใจ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

         6.  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก และเป็นหนึ่งในร้อยโรงเรียนที่ดีที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลยุทธ์ของโรงเรียน

1.ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มีคุณธรรมนำความรู้ ควบคู่ประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด รักษ์ความเป็นไทย ก้าวทันเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ

2.ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

       3.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและความเป็นสากล ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนทุกคนสามารถใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนา

       4.  บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเป็นฐานโดยประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรอื่น ๆ 

         5.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้  จัดหาสื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

         6.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และเป็นหนึ่งในร้อยโรงเรียนที่ดีที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-11-29 09:44:51 น.

นายมนัส โฉมฉลวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บุณฑริกวิทยาคาร
นางพิมพ์เพ็ญ ไมล์โพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุณฑริกวิทยาคาร
นางนภาพร ริทัศน์โส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุณฑริกวิทยาคาร
ว่าที่ร้อยเอกเพชรพรนรินทร์ อินสี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุณฑริกวิทยาคาร

นางสาวภัทรศยา ขันบุตรศรี
นายมงคล วรรณโสภาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,246
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045376071 อีเมล์: admin@btvit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: กชณิภา ปัททุม โทรศัพท์: 0801640579 อีเมล์: computer31102@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]