พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา

 

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
  2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมวิชาการทักษะอาชีพเทคโนโลยีสุขภาพกาย/ จิต
  3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
  4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์

  1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีมีปัญญามีความสุขมีความเป็นไทยมีศักยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
  2. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ
  3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมทักษะอาชีพและดำรงตนตามวิถีไทยอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
  4. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
  5. การจัดการศึกษาโดยประชาชนมีส่วนร่วม
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-10-28 20:54:50 น.

นายสมบัติ เจือบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีน้ำคำศึกษา

สิบเอกสิรภพ ชะลูด
นางสาววัชราภรณ์ สุภารี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,482
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 0868714249 อีเมล์: srinamkhumsueksaschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววันวิสา โสบุญ โทรศัพท์: 0804867057 อีเมล์: wanwisa.mad@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]