โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม

 

พันธกิจ

           1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐา         

           2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ

           3. จัดการศึกษาโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

           4. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ในสังคมได้มีความสุข

           5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 

เป้าประสงค์

          1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

          2. เพื่อให้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีมาตรฐานผ่านการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

          3. เพื่อนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับการเรียนรู้ให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          4. เพื่อให้ผู้เรียนรักและภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตอาสา สำนึกความเป็นไทย  

 

          5. ผู้เรียนได้เรียนรู้ เข้าใจ และพัฒนาตนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-12-14 11:57:36 น.

นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กำแมดขันติธรรมวิทยาคม

นางประพัทษร ทองใบ
นางสาวอัมพัน วิเศษสมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,883
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045738636 อีเมล์: kammaed2554@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมัย ในจิตร โทรศัพท์: 0862470099 อีเมล์: smn140316@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]