โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร

 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาชาติ

๒. ส่งเสริม  สนับสนุนการฟื้นฟู  อนุรักษ์  สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๓. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๕. พัฒนาครู บุคลากรและผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-04 09:17:37 น.

นางมัสริน จงกลรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพนงามพิทยาคาร

นายวัฒนา ยอดมงคล
นางสุมาลี ลุนาบุตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,866
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: - อีเมล์: admin@phonngamschool.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: จิราพร ชูรัตน์ โทรศัพท์: 0629323614 อีเมล์: qjl9379@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]