พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี

 

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้

๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

          ๓. ส่งเสริมผู้เรียนให้ปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนา

          ๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

         ๕. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความภูมิใจในความเป็นไทย รักถิ่นฐาน ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

เป้าหมาย

    ๑.  ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้  มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

    ๒.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

    ๓.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ

๔. ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทยรักถิ่นฐานร่วมสืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-05-25 11:35:40 น.

นายรณชัย ธรรมราช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหินกองสามัคคี

นางจริยาภรณ์ สิงห์ทอง
นางสาวบุญล้อม ลาภสาร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,023
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-520099 อีเมล์: amnat0095@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: จริยาภรณ์ สิงห์ทอง โทรศัพท์: 082-8724877 อีเมล์: pik_ka1717@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]