ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี

 

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้

๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

          ๓. ส่งเสริมผู้เรียนให้ปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนา

          ๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

         ๕. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความภูมิใจในความเป็นไทย รักถิ่นฐาน ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

เป้าหมาย

    ๑.  ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้  มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

    ๒.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

    ๓.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ

๔. ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทยรักถิ่นฐานร่วมสืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-05-25 11:35:40 น.

นายรณชัย ธรรมราช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหินกองสามัคคี

นางจริยาภรณ์ สิงห์ทอง
นางสาวบุญล้อม ลาภสาร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,725
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-520099 อีเมล์: amnat0095@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: จริยาภรณ์ สิงห์ทอง โทรศัพท์: 082-8724877 อีเมล์: pik_ka1717@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]