โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

เวปไซต์เขต
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก

 

พันธกิจ

1.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีผล  O-net  และ NT  ให้เท่ากับค่าเฉลี่ยระดับชาติ

2.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้อ่านคล่องเขียนคล่อง  คิดเลขได้ตั้งแต่ระดับอนุบาล

3.  จัดให้มีและใช้สื่อเทคโนโลยี    ICT และแหล่งเรียนรู้ ทั้งในโรงเรียนและชุมชน 

4.  จัดกิจกรรม เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง

5.  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

6.  ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้

7.  จัดพัฒนาอาคารเรียน จัดการเรียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา

8.  พัฒนาบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  และทักษะสู่มาตรฐานวิชาชีพ

9. น้อมนำวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน

10.จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเน้นการก้าวสู่สมาคม  Asian

 

เป้าประสงค์

1. นักเรียนร้อยละ  85  อ่านคล่องเขียนคล่อง  คิดเลขได้

2. นักเรียนร้อยละ 95  สามารถใช้สื่อ  ICT  Computer  สืบค้นคว้าหาความรู้

    จากระบบ   Internet

3. นักเรียนร้อยละ 90  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนด และ

    เป็นคนดีของสังคม

4. นักเรียนร้อยละ 95  มีสุขภาพอนามัยดี  มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน

     กระทรวงสาธารณสุข

5. นักเรียนร้อยละ 95 เรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของตนและ

     เอกลักษณ์ของความเป็นไทย

6. นักเรียนร้อยละ 95  สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  มีความเข้าใจ

    ในความเป็น Asian 

7. นักเรียน  ครู  บุคลากรทุกคน น้อมนำวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรม

    การเรียนรู้ด้วยโครงงาน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-08 13:20:19 น.

นายภัทรเทพ รักพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านเสารีก

นางกมลนุช ไวยพันธ์
นางสาวพิทยา ถาพร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,541
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: อีเมล์: amnat0161@amnat-ed.go.th ,saoreek@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางกมลนุช ไวยพันธ์ โทรศัพท์: 0854998231 อีเมล์: kamolnuch.w@amnat-ed.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]