ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนโนนสูงโคกกลาง

 

พันธกิจ(Mission)            

๑. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ  คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  คิดริเริ่มสร้างสรรค์และรักการแสวงหา

๒. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี

๓. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ภาคภูมิใจในความเป็นไทยยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรีกีฬาและศิลปะ

๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนตลอดจนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้

๖. จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อยต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

๗. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการเพื่อเข้าสู้ทักษะในศตวรรษที่  ๒๑

                 เป้าหมาย(Objective)

๑. ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปมีความรู้ความสามารถ  คิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีความคิดริเรื่มสร้างสรรค์และรักการแสวงหาความรู้ทำงานร่วมกับผู้อืนได้

๒. นักเรียนไม่ตำกว้าร้อยละ  ๘๐  สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด  และรู้เท่าทนเทคโนโลยีสมัยใหม่

๓. นักเรียนร้อยละ  ๙๐  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔. นักเรียนร้อยละ  ๘๐ มีสุนทรียภาพด้านดนตรีกีฬาและศิลปะ

๕. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนตลอดจนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้

๖. สถานศึกษามีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด  ร่มรื่น  เอื่้อต่อการจัดการเรียนรู้

๗. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่  ๒๑

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-27 10:45:58 น.

นางวิจิตรา ทัพซ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โนนสูงโคกกลาง

นางสาวบุษบาไพร กีฬา
นายบัณฑิต สิงห์ชา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,794
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-520010 อีเมล์: amnat0167@amnat-ed.go.th ,Sukanya_JAMEAW@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จตุพร สุขกันยา โทรศัพท์: 0856823213 อีเมล์: sukanya_jameaw@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]