โรงเรียนบ้านท่ายางชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านท่ายางชุม

 

 

พันธกิจ

๑.ส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

๒.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน

๓.ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสตวรรษที่ ๒๑

๔.ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

๕.ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้เป็นผู้นำทางวิชาการ

๖.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมาย

๑.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและเสมอภาค

๒.ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน

๓.ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มีความรู้และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

๔.ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย รักถิ่นฐาน เห็นคุณค่า ร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

๕.ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑

๖.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

๗.ผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการ

๘.สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง

๙.สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน

 


 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-24 09:05:18 น.

นางสาวพรกานต์ กลมเกลียว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่ายางชุม

นางเพ็ญศรี ชาววัง
นางสุนียา มหาชาติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,747
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่ายางชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-520003 อีเมล์: amnat0197@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสุนียา มหาชาติ โทรศัพท์: 0876825812 อีเมล์: suneeya111@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]