โรงเรียนบ้านท่ายางชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านท่ายางชุม

 

1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

3.ส่งเสริมหใ้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรู้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4.ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5.ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและให้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า

6.ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

7.ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

8.พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่สอง

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-27 12:48:36 น.

นางสาวพรกานต์ กลมเกลียว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่ายางชุม

นางเพ็ญศรี ชาววัง
นางสาวปรียาภรณ์ พัฒนราช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,323
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่ายางชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-520003 อีเมล์: amnat0197@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสุนียา มหาชาติ โทรศัพท์: 0876825812 อีเมล์: suneeya111@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]