โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์

 

 พันธกิจ

1.  จัดการศึกษาโดยมุ้งเน้นพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

2.  จัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

3.  จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม

4.  จัดการเรียนรู้โดยชุมชนมีส่วนร่วม

 

เป้าประสงค์

1.  นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  85  ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา   พุทธศักราช  2551

2. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้

3. นักเรียนร้อยละ  80  เป็นคนดีมีคุณธรรม

4. ชุมชนร้อยละ  90  ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-22 15:45:16 น.

ไม่พบข้อมูล
นางวิกานดา เจริญดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สันติสุขเจริญราษฎร์

นางสดสี พันธุ์นิยม
นางจันมี พลพันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,929
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 0885722475 อีเมล์: mphch140437@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชฌา ไชยจำปา โทรศัพท์: 0808069633 อีเมล์: may2537phatcha@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]