โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์

 

 พันธกิจ

1.  จัดการศึกษาโดยมุ้งเน้นพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

2.  จัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

3.  จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม

เป้าประสงค์

1.  นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  85  ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร

แกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา    พุทธศักราช  2551

2. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้

3. นักเรียนร้อยละ  80  เป็นคนดีมีคุณธรรม

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-07-03 22:09:47 น.

นางวิกานดา เจริญดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สันติสุขเจริญราษฎร์

นางสดสี พันธุ์นิยม
นางจิราวรรณ จันทศิลา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,715
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: Chuchart Bungrat โทรศัพท์: 0817689921 อีเมล์: CHARTTHAI2501@HOTMAIL.COM
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]