พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา

 

 

พันธกิจ

 

                                  ๑.     จัดการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างถึง

                                  ๒.     พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

                                  ๓.     พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

                                  ๔.     พัฒนาทักษะผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพตามความถนัด โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 เป้าประสงค์

 

๑. ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลช่วยเหลือในการจัดการศึกษาจนจบหลักสูตรอย่างทั่วถึง

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

๓.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาเป็นระบบโดยมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายและใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบูรณาการตามมาตรฐานการ

      ศึกษาอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๔.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาเต็มตามศักยภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาที่กำหนดและสู่การเป็นพลเมืองดี พลโลกได้ในอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-11-03 10:32:07 น.

นายไสว จันทร์อ้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหัวช้างวิทยา

นายไกรวิชญ์ เทพนีรมิตร
นางหัสดง สาบ้านบัวสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,484
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โทรศัพท์: 042020648 อีเมล์: ncw.schools@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนุชจิรา ศรีสุภา โทรศัพท์: 0939243282 อีเมล์: faina_6@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]