• Download
 • ปีการศึกษา 2563
  => บัญชีรายชื่อ ม.1
  => บัญชีรายชื่อ ม.2
  => บัญชีรายชื่อ ม.3
  => บัญชีรายชื่อ ม.4
  => บัญชีรายชื่อ ม.5
  => บัญชีรายชื่อ ม.6

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์

 

พันธกิจ

1.  พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ
4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกณฑ์คุณภาพ OBECQA
5.  พัฒนาสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้
6.  ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

1.  มีหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2.  ผู้เรียนมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ
4.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการตามตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA
5.  มีสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
6.  มีภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 21:54:55 น.

ไม่พบข้อมูล
นางนิรามัย พลสนอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์

นางมยุรี นาใต้
นายนาถพงศ์ บุญประจันทร์

 • Social networkสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,759
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042372068 อีเมล์: suwanpit.ac.th@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยุทธนา มงคลล้ำ โทรศัพท์: 0981283995 อีเมล์: mongkollum.tong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]