โรงเรียนบ้านสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านสะอาด

 

พันธกิจ (MISSION)

                 1. จัดการศึกษาโดนเน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                 2. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                 3. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายภายใต้วัฒนธรรมไทย

                 4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้

 

เป้าหมาย (GOAL)

               1. นักเรียนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

               2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ

               3. นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย

               4. นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-07-27 14:28:43 น.

นายสมจิต มีลุน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสะอาด

นายดาวเหนือ เคนดา
นางบัวเรียน แก้วแกมเกษสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,291
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โทรศัพท์: 043258036 อีเมล์: bansaard2562@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศศิธร ยอดป้องเทศ โทรศัพท์: 0957963056 อีเมล์: Airrysasi@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]