ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง

 

พันธกิจ

          เร่งรัดพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

 

เป้าประสงค์

  1.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  สามารถแสวงหาความรู้โดยสื่อเทคโนโลยีได้อย่างหลากหลาย

          2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่กำหนด 

               และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

          3. ผู้เรียนมีความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  วิถีชีวิต

              ค่านิยมที่ดีงามอย่างไทย  และดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข

          4. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนากระบวนการปรับการเรียนการเปลี่ยนการสอน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

               เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่กำหนด

          5. มีการบริหารองค์กรแบบมีส่วนร่วม  โดยผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน กำกับ  นิเทศ  ติดตาม 

               ตรวจสอบคุณภาพบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาได้

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-10-22 07:47:32 น.

นายอุบล ลิ้มสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหินตั้งโคกก่อง

นางสุวรรณา แสงลุน
นายธีระพงษ์ มายุรส

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,880
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 043260260 อีเมล์: hth.2557@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทรงศักดิ์ เสนไสย โทรศัพท์: 0897106252 อีเมล์: htk.2557@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]