โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง

 

พันธกิจโรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)

1. พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมี

คุณภาพโดยการพัฒนาผู้เรียนเป็นสําคัญเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เป็นบุคคลทีมีความรู้ คุณธรรม

ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล

2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มี

วินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา

การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต

4. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย

5. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นใน

วิถีชีวิตและ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

6. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และ

พัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะทีมุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ่งทีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกนในสังคมอย่างมีความสุข

7. ส่งเสริมพัฒนาให้ครูทุกคน สามารถจัดการเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอย่างครูมืออาชีพ ่

8. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

9. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนทุกคนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความชื่อสัตย์สุจริต

3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีวินัย

4. ผู้เรียนร้อยละ 75 ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน

5. ผู้เรียนร้อยละ 80 อยู่อย่างพอเพียง

6. ผู้เรียนร้อยละ 75 มุ่งมั่นในการทํางาน

7. ผู้เรียนทุกคนรักความเป็นไทย

8. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีจิตสาธารณะ

9. ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ

10. ผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นร้อยละ 80 ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

11. พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน ในระดับดีมาก

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:31:55 น.

ไม่พบข้อมูล
นางสาวกณกพชร เรืองกรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทางพาดหนองแวงโอง

นางสุมิตรา ศรีบุดดา
นายศุภกร คุ้มคงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,098
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 043260227 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัญจน์ณิชา ศรีมา โทรศัพท์: 08-3541-5569 อีเมล์: nichaa.ging@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]