• เว็บไซต์ใชงานประจำ
 •  อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
  ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  undo การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
  สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
  Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
  เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
  รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  ค่านิยม 12 ประการ
  โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
  วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  วีดิทัศน์ ชุด GPF&i

  05 01
  06 org 179897804Banner 8 edit
  07 org 1377597831Banner 9 Edit


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ

 

พันธกิจ

1.  จัดทำและพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา

2.  พัฒนาหลักสูตรและการสอนของโรงเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสู่โรงเรียนมาตรฐาน

4.  สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

5.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐาน

6.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุข  มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและความเป็นพลโลก

7.  พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่น่าเรียน มีความปลอดภัย เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8.  จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

9.   ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

 

เป้าประสงค์

1.  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

3.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

5.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

6.  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

7.  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

8.  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

9.  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

10. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

11. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

12. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

13. สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

14. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

15. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:14:05 น.

ไม่พบข้อมูล
นายคำปัญญา ชัยคำดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านใหม่โสกส้มกบ

นายธาตรี ปาลี
นายพสธร เต็มแสง

 • ระบบบริหารจัดการ • ลิ้งค์ใช้งานประจำ

 • ETV
  สถานีวิทยุศึกษา

  โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
  เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
  คลังเอกสาร
  ท้องฟ้าจำลอง
  Schoolnet
  เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
  รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
  powerpointเอกสารและบทความ
  กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
   สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,693
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4344-4342 อีเมล์: banmaisoksomkob@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธาตรี ปาลี โทรศัพท์: 0879751773 อีเมล์: thathree2523@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]