ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

เว็บไซต์ใชงานประจำ

 อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
undo การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ค่านิยม 12 ประการ
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i

05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit


แบบฟอร์มโรงเรียน
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ

 

พันธกิจ

1.  จัดทำและพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา

2.  พัฒนาหลักสูตรและการสอนของโรงเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสู่โรงเรียนมาตรฐาน

4.  สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

5.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐาน

6.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุข  มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและความเป็นพลโลก

7.  พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่น่าเรียน มีความปลอดภัย เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8.  จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

9.   ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

 

เป้าประสงค์

1.  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

3.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

5.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

6.  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

7.  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

8.  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

9.  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

10. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

11. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

12. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

13. สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

14. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

15. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-12-21 10:54:24 น.

นายคำปัญญา ชัยคำดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านใหม่โสกส้มกบ

นายอำนวย ธุริวรรณ
นางสาวชนาธินาถ โพธิศรี

ระบบบริหารจัดการ
ลิ้งค์ใช้งานประจำ


ETV
สถานีวิทยุศึกษา

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
คลังเอกสาร
ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet
เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
powerpointเอกสารและบทความ
กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,320
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4344-4342 อีเมล์: banmaisoksomkob@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายทรงศักดิ์ ต้นเกษ โทรศัพท์: 0862329160 อีเมล์: t.shongsak2010@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]