• ปฏิทินโรงเรียนบ้านหนองผือฯ
 • แนะนำโรงเรียนบ้านหนองผือฯ

 • เว็บที่ใช้งานบ่อย
 • เว็บไซต์ใชงานประจำ
 •  อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
  ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  undo การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
  สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
  Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
  เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
  รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  ค่านิยม 12 ประการ
  โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
  วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  วีดิทัศน์ ชุด GPF&i

  05 01
  06 org 179897804Banner 8 edit
  07 org 1377597831Banner 9 Edit


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์

 

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

2. ส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์

4. ส่งเสริมให้ผูู้เรียนใช้สื่อ IT ที่หลากหลาย

5. ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ

6. ส่งเสริมให้มีการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

7. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าหมาย

1. นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. ผู้เรียนทุกคนได้คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์

4. ผู้เรียนใช้สื่อ IT ที่หลากหลาย

5. ให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ

6. ให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-12 10:14:13 น.

ไม่พบข้อมูล
นายปิยพงศกร ระดามาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์

นางสาวศิริรัตน์ หล่องบุตรสี
นายชนาธิป ศรีสว่าง

 • ผลงานโดดเด่น

 • บริหารงานบุคคลออนไลน์ • ผลงานของโรงเรียนฯ
 • ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน

   

 • รายชื่อนักเรียน
 • บริหารวิชาการ
 • ระบบ

 • โครงการของโรงเรียน
 • ลิ้งค์ใช้งานประจำ

 • ETV
  สถานีวิทยุศึกษา

  โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
  เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
  คลังเอกสาร
  ท้องฟ้าจำลอง
  Schoolnet
  เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
  รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
  powerpointเอกสารและบทความ
  กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 • ผลงานครู
 • คุณครูภูผาภูมิ
  คุณครูจิรัชญา
  คุณครูประภาศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,316
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0909305105 อีเมล์: moreecom@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภูผาภูมิ โมรีย์ โทรศัพท์: 0909305105 อีเมล์: moreecom@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]