โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2

 

พันธกิจ

1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน  โดยใช้หลักไตรสิกขา  ให้พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคน  มีความรู้ด้านวิชาการ  เทคโนโลยี  มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  โดยตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น

3.  พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  รู้เท่าเทคโนโลยี  มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

4.  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหาร  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  เป็นการกระจายอำนาจให้ทุกคนมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลาย

5.  สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดการศึกษา

6. ให้บริการทางวิชาการ  วิชาอาชีพ  สถานที่  และอื่น ๆ แก่ชุมชน

7.  ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามวิถีไทย  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการศึกษา

8.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการอย่างเป็นระบบ

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 11:03:09 น.

ไม่พบข้อมูล
นายวรรณประกรณ์ จุมพลน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน 2

นางฐานัส โภคานิตย์
นางพัชราภรณ์ เจริญสุขสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,736
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 0433466442 อีเมล์: donplub@kkw2.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: พนมจิตร ประทุมมา โทรศัพท์: 0943105512 อีเมล์: panomjit@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]