โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร

 

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ  ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ  และมีระเบียบวินัยใส่ใจ
  4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

1.ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.มีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และมีระเบียบวินัย และมุ่งสู่การพัฒนาอาชีพตามหลักหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

4.ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  มุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาโรงเรียน 

เป็นโรงเรียนน่าอยู่ปลอดภัย  เอื้อต่อการเรียนรู้ 

5. ครูและบคุลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:21:01 น.

ไม่พบข้อมูล
นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองเสาเล้าวิทยาคาร

นายปฐมพงษ์ นิติพจน์
นางสาวณัฏยา เวียงเหล็กสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,708
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 0-4321-0097 อีเมล์: nlw.25@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษา โทรศัพท์: 0942916366 อีเมล์: jantaraksa1310@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]