โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

 

พันธกิจ

     1.  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

     2.  ส่งเสริมครูให้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนใช้ไอซีที โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

     3.  ส่งเสริมพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม บุคลากรภายในโรงเรียน

     4.  นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาดการศึกษาของโรงเรียน

     5.  การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและเวลาเรียน

เป้าหมาย

     1.  ครู ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

     2.  ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     3.  ครูและนักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการเรียนรู้

     4.  ครูและนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและวินัยในตนเอง

     5.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-11-21 13:17:50 น.

นายพยัคฆพล รอดชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลอุดรธานี
นายชูเวศ ศิริเขตร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลอุดรธานี
นางพชรพร ทาปลัด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลอุดรธานี
นายสุชาติ เข็มทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลอุดรธานี
นางศรัญย์รัศต์ เสนามงคล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลอุดรธานี

นางวริยา ธุนันทา
นางวรรณรัตน์ สุวรรณอภิชน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,631
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4224-4269 อีเมล์: anubanudon@anud.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายณัฐวุฒิ ม่วงผุย โทรศัพท์: 0810572238 อีเมล์: jack.ziiz@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]