โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

 

พันธกิจ

     1.  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

     2.  ส่งเสริมครูให้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนใช้ไอซีที โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

     3.  ส่งเสริมพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม บุคลากรภายในโรงเรียน

     4.  นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาดการศึกษาของโรงเรียน

     5.  การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและเวลาเรียน

เป้าหมาย

     1.  ครู ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

     2.  ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     3.  ครูและนักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการเรียนรู้

     4.  ครูและนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและวินัยในตนเอง

     5.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:35:23 น.

ไม่พบข้อมูล
นายพยัคฆพล รอดชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลอุดรธานี
นายชูเวศ ศิริเขตร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลอุดรธานี
นางพชรพร ทาปลัด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลอุดรธานี
นายสุชาติ เข็มทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลอุดรธานี

นางจารุนีย์ พวงจินดา
นางสุพัตรา นุศรีอันสถิติการเข้าเยี่ยมชม

8,944
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4224-4269 อีเมล์: anubanudon@anud.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สิทธิ แก้วรอด โทรศัพท์: 0817089477 อีเมล์: kawrot@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]