โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

 

พันธกิจ

           1.  จัดการศึกษาในเขตบริการของโรงเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน

           2.  สนับสนุนระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ผู้บริหารเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์

           3.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครู

           4.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน    และชุมชน

           5.  พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

           6.  ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  มีทักษะการคิดวิเคราะห์  การดำรงชึวิต ปลูกฝังคุณธรรมด้าน การรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  มีความซื่อสัตย์  มีวินัย  ใผ่รู้ใผ่เรียน  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ

           7.  ส่งเสริมจัดการศึกษาโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เพียงพอและเหมาะสม  มีอาคารสถานที่และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

           8.   ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  รักและภูมิใจในสถานศึกษา

           9.   ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

           10.  ส่งเสริมการจัดระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสถานศึกษาต่อชุมชนให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-08-04 22:03:07 น.

นางสิริสมถวิล สิทธิสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนสวรรค์

นายสุดใจ ภูมิภักดิ์
นางเยาวลักษณ์ มานาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,130
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โทรศัพท์: 081-0542368 อีเมล์: nonsawan@loei2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายขันชัย กรวดงาม โทรศัพท์: 0878615629 อีเมล์: k.chainon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]