โรงเรียนท่าลี่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนท่าลี่วิทยา

 

          1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

          2.พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          3. ส่งเสริมครูและบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ

          4. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพ

          5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้       

          6. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

          7.สร้างภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

1.  ผู้เรียนมีคุณธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

          2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          3. ครูและบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ

          4. มีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ

          5. มีแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ

          6. มีศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

          7. มีภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่เข้มแข็ง

กลยุทธ์

          1. พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล

          2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

          3. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ

          4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-14 14:57:42 น.

นายอุเทณร์ ขันติยู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าลี่วิทยา

นางรมิตา อินหันต์
นางสาวจิตตานันท์ สุพรมอินทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,949
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าลี่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042889214 อีเมล์: thaliwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ถนัด นนทะปะ โทรศัพท์: 0844594407 อีเมล์: thanat2007@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]