พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนศรีสงครามวิทยา

 

พันธกิจ

1.ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

2.ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ -สื่อสารสองภาษา – ล้ำหน้าทางความคิด – ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ – ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลกโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

4.ส่งเสริมบุคลากรสู่มืออาชีพ ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

5.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 21

6.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีวินัย คนเก่ง และมีความสุข รักความเป็นไทย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์หลัก

1.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ - สื่อสารสองภาษา - ล้ำหน้าทางความคิด - ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ – ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลกโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. บุคลากรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

3. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ

4. ครู  ผู้เรียน และชุมชนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

6. สถานศึกษามีคุณภาพ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-04-26 09:24:18 น.

นายกมล เสนานุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา
นางกุลธิดา ศรีโกเมนทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา
นางสาวพิมพ์ลภัส ปานแปง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา
นางกชพร มณีพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา
นางสาวเอมจิตร สมสืบ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา

นายวิระพงศ์ คุณประทุม
นางสาวสุมณา เกตุศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,569
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042841409 อีเมล์: srisongkram9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กิตติพงศ์ ประทุมทอง โทรศัพท์: 0804405047 อีเมล์: srisongkram9@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]