พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนเซไลวิทยาคม

 

พันธกิจ (Mission)

           1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล

3. พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน

4. พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน


 เป้าประสงค์ (Goal)

                 1. โรงเรียนเซไลวิทยาคมมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2.  โรงเรียนเซไลวิทยาคมนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการบริหารจัดการ

                 3.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

                 4.  ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล

5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะตามสมรรถนะและ

     สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

6.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร

     และการประกอบอาชีพ

7.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

                 8.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-11-21 10:56:39 น.

นายธิติพัชร์ มาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เซไลวิทยาคม

นางสาวอมรรัตน์ บุพศิริ
นายเกรียงไกร สวัสดิ์ไทย

เว็บไซต์บริการ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,431
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเซไลวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042870601 อีเมล์: salai@live.com
เว็บมาสเตอร์:: พลกฤต บุญอินทร์ โทรศัพท์: 0927316188 อีเมล์: salai191@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]