โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย

 

พันธกิจ

  1.   จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุ ๔-๕ ปี ในเขตบริการให้ได้รับการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
  2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗  ในเขตบริการของโรงเรียนให้ได้    เข้าเรียนจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
  3. พัฒนาระบบบริการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
  4. ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
  5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

เป้าประสงค์

  1. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
  2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  3. จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
  4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
  5. พัฒนาบุคลากร ให้มี วุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-05-18 12:56:10 น.

นายชิน เภาพาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย

นางเพ็ญศรี จันมาศ
นายบุญถม คำพิพจน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,802
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4375-0045 อีเมล์: kheeleg109@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุญถม คำพิพจน์ โทรศัพท์: 0872195030 อีเมล์: techno-52@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]